10/12/2018

Haiku and Tanka poems

Haiku Poetry

 

What is Haiku?

 

Matsuo Basho 

 

 

 

 

Kobayashi Issa

 

 

Yosa Buson

 

 

Masaoka Shiki

 

 

Takahama Kyoshi

 

 

Kawahigashi Hekigoto

 

 

Seasons

 

Spring

 

 

 

 

Summer

 

 

 

Autumn

 

 

 

Winter

 

 

 

 

Love haiku poems

 

 

 

Tanka Poetry

 

What is Tanka?

 

 

Love Tanka poems