Kanon-ji Temple, by Tsuchiya Kōitsu

Shinhanga print “Kannon-ji Temple, Asakusa” by Tsuchiya Kōitsu

Kannon-ji Temple, by Tsuchiya Kōitsu Title: Kannon-ji Temple, Asakusa Author: Tsuchiya Kōitsu Year: 1933 Size: 39.4 ×26.7 cm

Shinhanga print “Kannon-ji Temple, Asakusa” by Tsuchiya Kōitsu Read More »