Shinhanga print “Evening Bell of Mii-dera Temple” by Tsuchiya Koitsu

Evening Bell of Mii-dera Temple, by Tsuchiya Kōitsu Title: Evening Bell of Mii-dera Temple Author: Tsuchiya Kōitsu Year: 1940 Size: 35.9 ×24.4 cm

Shinhanga print “Evening Bell of Mii-dera Temple” by Tsuchiya Koitsu Read More »