Benkei Bridge

Shinhanga print Benkei Bridge, by Tsuchiya Kōitsu

Benkei Bridge, by Tsuchiya Kōitsu Title: Benkei Bridge Author: Tsuchiya Kōitsu Year: 1933 Size: 40.5 cm x 27.5 cm

Shinhanga print Benkei Bridge, by Tsuchiya Kōitsu Read More »